Members of Scientific Committee


Chimay J. Anumba          Hazim Awbi          Andrew Baldwin          Larry Bellamy         Tim Broyd            Bin Chen            Derek Croome          Guangyu Cao 

    

     Kai Cui                  Steve C. S. Cai            Liangjun Da              Qihong Deng         Mulin Duan       Rachard de Dea       Tony Day                  Jian Ge   

            

Manuel Guedes             Peter Guthrie            Patrick Godfrey        Sue Grimmond        Weijun Gao         Yanfeng Gong        Jun Hao                 David Hughes    

   

Minjuan He                   Gary Hunt                  Yaling He               Per Heiselberg        Peter Head          Li'an Hou              Phil Jones                 Yi Jiang      

        

Jian Kang                  Prashant Kumar        Risto Kosonen              Tom Kvan               Lyesse Laloui       Angui Li               Deying Li                 Nianping Li  

         

Xianting Li                   Yuguo Li                   Borong Lin                  Jiaping Liu             Shilei  Lv            Guoyuan Ma        Zhibing Mao             Qinglin Meng  

     

Changwen Miu           Jianguo Nie                 Jianlei Niu                  Runping Niu     Vojislav Novakovic    Bjarne Olesen      Armando Oliveira      Christopher Pain   


Marjan Popovski      Yongzhen Peng              Saffa Riffat               Xiangyang Rong      Steve Rowlinson    Sasan Sadrizadeh   Marcel Schweiker       Ali Sayigh     

    

      Benjamin William Schafer                     Zhongwei Shen             Cheng Sun           Thomas Tannert      Jorn Toftum        Yukio Tamura           Jianguo Wang 

        

Qingqin Wang        Zhaojun Wang              Hongwei Wu                Zhiqiang Wu            Runming Yao       Hiroshi Yoshino      Zhiwu Yu              Yanping Yuan    


Qingrui Yue           Jianshun Zhang           Jianlong Zheng              Nan Zhou                Xuhong Zhou         Neng Zhu