President of Scientific Committee: Prof. Xuhong Zhou     Chongqing University


President of SuDBE2021: Prof. Baizhan Li     Chongqing University


Cooperation Presidents: Prof. Alan Short     University of Cambridge

                                  Prof. Stuart Green     University of Reading


Secretaries: Prof. Hong Liu,  Prof. Yong Ding,  Prof. Wengang Zhang,  A. P. Wei Yu,  Prof. Nan Li,  Prof. Yu Shi,  A. P. Xiaomei Huang,  Dr. Chenqiu Du